Detajet e llogarisë
Fushat me simbolin * janë të detyrueshme
Përdoruesi duhet të ketë jo më pak se 4 karaktere
Kodi pin duhet të përbëhet nga 4 numra


Detajet Personale
Ju lutem plotësoni saktë të dhënat personale
Z. Znj.
Mashkull Femër


Adresa
Adresa primare është e detyrueshme


Adresa alternative
Adresa alternative është ospionale


Nivele të Anëtarësimit
Aktualisht ka vetëm nivel anëtarësimi Anëtarësi zyrtare!
Privatësia dhe kontrolli i sigurisë
Ju lutem lexoni dhe pranoni termat dhe kushtet e marrëveshjes
Ju lutem pranoni Kushtet e marrëveshjes
Me aplikimin Tuaj per anteresim ne Klubin Tifozet e Kombetares, ju pranoni se keni lexuar dhe pranuar kushtet e mëposhtme:

Kjo faqe në internet e ku ju keni hyrë, www.fshf.org, është faqja zyrtare në internet e , Federata Shqiptare e Futbollit, FSHF. Në këtë faqe përdoruesi mund të hasë në forma apo formularë të ndryshëm aplikimi apo llogaritës (për shembull: Aplikimet për antaresim ne Klubin Tifozet e Kombetares, aplikim për rregjistrim ne portalin e shitjes online te biletave, aplikim për rregjistrim ne dyqanin online te FSHF, por jo vetëm). Në fusha të ndryshme të këtyre formave apo formularëve mund të lindë nevoja për të futur të dhëna personale. FSHF siguron çdo përdorues se të dhënat që mbërrijnë në bazën e të dhënave të saj dhe FSHF Ju siguron nje nivel te larte te sigurisë dhe njëkohësisht është e përkushtuar të zbatojë rigorozisht të gjithë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të çdo veprimi të lidhur me të dhënat e përdoruesve, ashtu siç edhe përcaktohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Ligji në fuqi (Nr. 9887 datë 10.03.2008) "Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale" dhe aktet nënligjore në plotësim.

Gjithashtu përdoruesi pohon vërtetësine dhe saktësinë e të gjithë të dhënave të plotësuara prej tij në format apo formularët e ndryshëm. Me plotësimin e çdo forme apo formulari dhe shtypjen e butonit të vazhdimit, përdoruesi pranon të drejtën e FSHF për:

- Përdorimin e brendshëm, vetëm për qëllimin e kërkuar nga përdoruesi, të informacioneve të plotësuara si dhe procesimin e mëtejshëm të tyre nga ana e FSHF.

- Përdorimi i të dhënave të mia nga FSHF për informim si dhe promovime

- Perdorimin e postes elektronike per shkembimin e informacionit qe lidhet me sherbimet e ofruara. Ky komunikim do te perdoret si per shkembimin e informacionit ashtu edhe per dergimin e faturave, apo konfirmimeve per marrjen dhe dhenien e sherbimeve;

- Komunikimi i të dhënave të mia personale me palë të treta për të vetmin qëllim të ofrimit të shërbimit të kërkuar

Bazuar në ligjin Nr. 9887 datë 10.03.2008 përdoruesi, nëpërmjet një kërkese, ka të drejtë të kërkojë të shohë të dhënat e tij personale dhënë vullnerarisht, apo të kërkojë korrigjimin e tyre.